banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

PLDziałania projektu

Projekt realizowany będzie w mieście Sucha Beskidzka w okresie, w którym odbywać się będą dwa wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, są to:
- XVIII Suskie Spotkania z Folklorem (22-24.06.2012) to międzynarodowa cykliczna impreza kulturalna, której celem jest promocja tradycji i kultury polskiej, zwłaszcza obszaru babiogórskiego oraz prezentacja różnorodności kulturowej innych państw europejskich i świata,
- Dni Ziemi Suskiej (22-24.06.2012) to cykliczna impreza o charakterze kulturalno-integracyjnym.

Organizatorzy szacują na podstawie doświadczenia lat ubiegłych, iż w wydarzenia powyższych udział weźmie ponad 2000 osób, w tym grupa 44 osób delegacji międzynarodowej.

Uzgodniony program wizyty przewiduje aktywny udział delegacji Jaszbereny (Węgry), Ceriale (Włoch) i Fromborka (Polska) w zaplanowanych wydarzeniach. Rola i zaangażowanie partnerów w projekcie będzie miało następujący charakter:
1) udział w trzech spotkaniach o charakterze dyskusji w grupach panelowych zgodnie z zaplanowanymi tematami,
2) udział zaproszonych zespołów folklorystycznych miast partnerskich w programie "Suskich spotkań z folklorem" oraz "Dni Ziemi Suskiej" – prezentacja własnego programu artystycznego,
3) udział integracyjny zaproszonych gości w trakcie pozostałych wydarzeń kulturalnych i imprezach towarzyszących.

Tematem przeprowadzonych dyskusji będą:

1. "Wykluczenie społeczne i starzenie się społeczeństwa" – w dniu 22.06.2012 roku zaplanowano dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli władz, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych osób. Przedmiotem spotkania będzie wymiana doświadczeń, opinii, wniosków celem wykorzystania dobrych praktyk oraz rozpoczęcia ewentualnej współpracy. Omówiony zostanie między innymi problem wykluczenia z życia społecznego osób starszych w kontekście ogłoszenia w 2012 roku Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w tym podjęcie wyzwania zmiany sposobu postrzegania osób starszych jako ciężaru dla społeczeństwa i skupienie się na ich potencjale i możliwościach, a nie ograniczeniach.

2. "Współpraca międzypokoleniowa na płaszczyźnie kulturalnej" – w dniu 23.06.2012 roku w dyskusji panelowej wezmą udział przedstawiciele władz, uczestnicy Suskich Spotkań z Folklorem oraz przedstawiciele Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, Biblioteki Suskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Dyskusja dotyczyć będzie dalszej współpracy z udziałem starszego i młodego pokolenia obywateli przy realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu zachowanie i promowanie wspólnej europejskiej historii, tradycji i kultury. Wykorzystanie ogromnego potencjału, doświadczenia, umiejętności i dziedzictwa kulturowego osób starszych.

3. "Podsumowanie dotychczasowej współpracy" – w dniu 24.06.2012 roku w spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście oraz gospodarze (spotkanie otwarte), na którym zostaną podjęte konkretne ustalenia co do dalszej współpracy oraz zaprezentowane wnioski z dyskusji panelowej.

PLCele projektu

Stworzenie warunków do wspólnego spotkania przedstawicieli oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych miasta Suchej Beskidzkiej, Jaszbereny, Ceriale i Fromborka będzie dobrą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń, refleksji na temat przyszłości społeczności europejskiej, a w szczególności na płaszczyźnie współpracy kulturalnej.

Każdy z partnerów prezentuje odmienną kulturę, różne tradycje, indywidualne spojrzenie na historię, teraźniejszość i przyszłość. Wzajemne poznanie narodów uczestniczących w wydarzeniach wpłynie pozytywnie na pogłębienie tolerancji i wzajemnego zrozumienia, a tym samym umocni poczucie współpracy i uczestnictwa w budowaniu wspólnej Europy.

Zaplanowane w ramach projektu działania przejawiają się aktywnym udziałem partnerów w imprezach organizowanych przez Gminę oraz dyskusjach panelowych, przez co wpiszą się bezpośrednio w cele szczegółowe jakimi są zaangażowanie lokalnych społeczności w integrację europejską, aktywne uczestnictwo oraz dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

Celem podejmowanych działań, spotkań będzie również zachęcenie obywateli i organizacji, szczególnie działających w sferze kultury do podejmowania szerszej współpracy, twórczej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących różnorodność, jak i jedności Europy. Położono tu szczególny nacisk na dialog między pokoleniami oraz na współpracę młodego pokolenia – młodzieży szkolnej, studentów i przedstawicieli starszego pokolenia, którzy będą brać czynny udział przy organizacji i realizacji przedsięwzięcia jako wolontariusze. Angażowanie wolontariuszy w trakcie realizacji zadania stanowić będzie istotny przejaw aktywnego obywatelstwa, wpłynie na umocnienie wśród wolontariuszy poczucia przynależności do społeczeństwa, wspieranie solidarności międzypokoleniowej, odpowiedzialności za podejmowane działania i wspólną przyszłość. Wszystkie podejmowane działania mają charakter ponadnarodowy, a także wymiar lokalny.

Z racji charakteru projektu (podejmowanych działań) określono obszary, które będą traktowane priorytetowo w trakcie spotkań, a są nimi:
- dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy w kontekście współpracy kulturowej,
- jakość życia ludzi w Europie, a w szczególności wykluczenie społeczne w kontekście starzenia się pokoleń,
- twórcza wymiana doświadczeń.

PLOczekiwany wpływ projektu

Oczekuje się, iż podjęte działania przyniosą wymierne korzyści krótko i długoterminowe zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim w postaci:
1) wzrostu poczucia odpowiedzialności i świadomości o możliwości oddziaływania poprzez wspólne działania na rzecz przyszłości społeczeństwa europejskiego i jego wartości,
2) wzrostu przejawu solidarności i rozwijania poczucia przynależności do tej samej wspólnoty w Europie jako całości,
3) wymiany doświadczeń, wypracowanie nowych poglądów i korzyści płynących z integracji celem budowania lepszej wspólnej przyszłości,
4) wspólnej integracji, kontynuowania i nawiązania nowej współpracy w dziedzinie kultury z poszanowaniem różnorodności kulturowej i językowej opartej na wspólnych wartościach Unii Europejskiej,
5) poznania różnorodności kulturowej, dorobku kulturalnego oraz odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy,
6) utrzymania solidarności międzypokoleniowej i wspieranie aktywności osób starszych,
7) wymiany doświadczeń na polu kulturalnym, ekonomicznym oraz społecznym poprzez aktywny udział mieszkańców miast partnerskich w dyskusjach panelowych i we wspólnych wydarzeniach kulturalnych,
8) promowania udziału przedstawicieli miast partnerskich w dialogu międzykulturowym i międzypokoleniowym poprzez systematyczną współpracę oraz poszanowanie różnorodności kulturowej uczestników projektu,
9) promowania integracji europejskiej wśród społeczności lokalnych poprzez aktywny udział w dyskusjach panelowych, wspólnych dyskusjach, spotkaniach i festynach, co wpływa tez na edukację obywateli państw Unii Europejskiej poszerzając ich wiedzę na temat Unii i angażując ich w działalność promującą integrację.

Wszystkie spotkania będą otwarte dla szerokiego grona społeczności lokalnej celem umożliwienia uczestnikom odegrania aktywnej roli. Przewiduje się, że projekt będzie miał wpływ na uczestników poprzez przełamywanie wszelkich barier i stereotypów myślenia przy jednoczesnym zachowaniu swojej odrębności kulturowej, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, budowanie więzi i postaw obywatelskich na poziomie lokalnym oraz rozwój inicjatyw pomiędzy miastami partnerskimi.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka