banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

PLO projekcie

W realizację projektu zaangażowane będą 4 podmioty publiczne tj. Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Frombork oraz partnerzy z zagranicy Węgrzy i Włosi. Gmina Sucha Beskidzka pełnić będzie rolę lidera.

Zaplanowano realizację 4 wydarzeń które odbędą się w miejscowości Sucha Beskidzka. Planowane działania realizowane będą z udziałem wszystkich partnerów oraz równolegle z dużymi wydarzeniami kulturalnymi „Suskie spotkania z folklorem”, „Dni ziemi suskiej” organizowanymi przez lidera. Prowadzenie działań w tym czasie umożliwi udział w projekcie większej liczbie zainteresowanych osób. Okres ten jest również bardzo dobrym momentem ze względów promocyjnych projektu, gdyż imprezy te co rocznie odwiedza kilka tysięcy osób i są one szeroko promowane w mediach.

  • Projekt ma na celu rozwijanie silnych, nieformalnych i osobistych relacji między obywatelami, poprzez:
  1. angażowanie obywateli w dyskusje na aktualnych problemów wspólnoty europejskiej jej przyszłości i jej podstawowych wartości,
  2. łączanie społeczności lokalnej w proces planowania, wdrażania i realizacji projektu,
  3. promowanie dialogu kulturowego i poszanowania dla różnorodności.

Planowane działania mają charakter aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach takich jak: otwarte spotkania integracyjne, panele dyskusyjne, udział w imprezach folklorystycznych. Tematami przewodnimi planowanych dwóch obszernych dyskusji są: „Wykluczenie społeczne i starzenie się społeczeństwa” oraz „Współpraca międzypokoleniowa na płaszczyźnie kulturalnej”.

Stworzenie warunków do wspólnego spotkania przedstawicieli oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych miasta Suchej Beskidzkiej, Jaszbereny, Ceriale, Frombork będzie również dobrą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń, refleksji na temat przyszłości społeczności europejskiej oraz wypracowania nowych obszarów działań (współpracy).

Celem szczegółowym projektu jest gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy, zachęcenie obywateli i różnych organizacji, szczególnie działających w strefie kultury, sztuki do podejmowania szerszej i stałej współpracy, twórczej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących różnorodność jak i jedności Europy.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy zaprzyjaźnionych miast oraz uczestnicy wydarzeń, tj. goście, turyści karkowi i zagraniczni. Czynnie w realizacji wydarzeń uczestniczyć będą wolontariusze, a wszystkie spotkania będą otwarte dla szerokiego grona społeczności celem umożliwiania uczestnikom odegrania aktywnej roli. 

ENAbout project

The project will involve 4 public entities including partners from Hungary and Italy. The partners will enter into agreement which will determine the conditions and the roles of the project . Sucha Beskidzka will be a leader.

There are planned and agreed upon the implementation of 4 events which will be held in Sucha Beskidzka. The planned activities will be held with the participation of all partners and in parallel with major cultural events because it'll allow the greater number of interested people to participate in it. It's a good time to promote the project, these events are always widely promoted in media and visited by several thousand people.

The project aim is developing strong, informal relations between citizens by: engaging citizens in discussions on current problems of the future of the European community, its fundamental values, involving the local community in the planning and implementation of project, promoting cultural dialogue, respect for diversity.

The majority of planned activities is an active participation in various meetings such as open integration meetings, panel discussions, participation in folklore events; subjects of two planned discussions are: "Social exclusion and an aging population" and "Intergenerational cooperation in the cultural field."

Joint meetings of representatives and the people friendly cities Sucha Beskidzka, Jaszbereny, Ceriale, and Frombork will be also a good opportunity to discuss, exchange experience, develop new areas of cooperation.

The specific aim of the project is to gather people from local communities across Europe, to encourage citizens and various organizations to take a wider and permanent cooperation, the creative exchange of experiences, networking to strengthen intercultural dialogue and bringing to the fore the diversity and unity Europe.

The target group of the project are residents of friendly towns, participants of events and volunteers will participate in the implementation of the events.

 

Last action

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka